Изследователски цели:

           Етническите диаспори и малцинства са обект на изследване от етнологията, антропологията, историята и езикознанието. Знанието за развитието на етническите процеси е още по-актуално в периоди на големи държавно-политически промени. Такъв период преживяват бившите съветски републики, който търсят новата си национална идентичност, обременени от сложно наследство. Как в условията на нови национални политики на идентичност в Украйна и Молдова, от една страна, и на България като член на ЕС - от друга, се конструира индивидуалната и колективната идентичност на бесарабските българи - това е основният въпрос, който стои пред интердисциплинарния проект „Бесарабските българи в постсъветското пространство - култура, политика и идентичност”. Целта на настоящия проект е комплекно изследване на културните и политическите процеси, свързани със запазването, развитието и промяната на идентичостта на бесарабските българи.

Изследването е насочено към две основни проблемни области:
·  Политики към българските малцинства в Украйна и Молдова след 1991 г.
·   Всекидневие и култура на бесарабските българи в постсъветския период.