назад
Всекидневие и култура на бесарабските българи в постсъветския период.

Развитието на идентичността и културата на бесарабските българи в постсъветския период е свързано с демократичните промени след 1991 г. в общественополитическия и социално-икономически живот на суверенните Украйна и Молдова, и произтичащите от това свободи по отношение спазването на човешките права, свободата на словото, печата, събранията и вероизповеданието, гарантирането на правата за развитие на културата, свързана с етническата принадлежност, ползването и обучението на майчин език. Премахнати са юридическите и политическите пречки за създаване на културни сдружения на българската общност.  Проектът е насочен към изследване на процесите на конструирането и поддържането на идентичността на бесарабските българи в периода на постсоциалистическа трансформация в Украйна и Молдова,  както и на процесите, протичащи в тяхното всекидневие и култура при новите условия.