назад
Гл.ас. д-р Галин Георгиев работи в секция „Историческа етнология” на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей, където работи от 2000 г. Защитил е дисертация на тема даряването в традиционната и  съвременна българска народна култура (2004 г.). Има публикации и по проблемите на инструменталната музикална традиция, съвременните фолклорни фестивали. В последните години работи на терен сред българите от Украйна и Молдова, Сърбия. Интересите му са насочени преди всичко към проблемите на обредността, етнокултурните взаимоотношения, изявите на културна памет и идентичност.
Email: galin24@abv.bg