Доц. д-р Ана Лулева е етнолог  в секция „Етнология на социализма и постсоциализма” на ИЕФЕМ. Научните й интереси и приноси са в областта на всекидневната култура на социализма и постсоциализма, културата на паметта и джендър изследвания. Автор е на монографията „Светът на вещине в традиционния български дом” (С., 2002). Нейни студии и статии са публикувани в български и чуждестранни научни издания.
Email: analuleva@gmail.com
назад