Pimpireva, Z., Y. Yancheva 2011: The Changing Family of Bessarabian Bulgarians in the Post-Soviet Space. - In: Ethnologia Balkanica, 15-16 (под печат).

Pimpireva, Zh. 2011:
Migrations from the Village to the City and the Identity of the Bessarabian Bulgarians. -  In: Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (под печат).

Билга, М. 2010: Болгарская диаспора в Советском Союзе и деятельность Комитета болгар за рубежом (1982-1991 г.). - В: Россия - Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII - XXI вв. М., 574-589.

Билга, М. 2010:
Комитет за българите в чужбина: Институционално развитие и дейност. - В: Известия на българското историческо дружество. Т. 41, 336 - 355

Водинчар, Е. 2010: Музея - място на памет за българите в Украйна. - В: В. "Роден край", бр. 20 от 15 май, Одесса. 

Водинчар, Е. 2011: Аспект локального в календарной обрядности болгар Бессарабии. - В: Наука, культура, образование. Научно-практическая конференция, посвященная 20-летию КГУ. 11 февраля 2011 г. Составители: Л.В. Федотова, Т. Т. Великова. Комрат, 226-227.

Водинчар, Е. 2011: Музеи в болгарских селах Бессарабии. - В: Праздники и обряды как феномены этнической культуры. Материалы Десятых Санкт-Петербургских этнографических чтений. Санкт-Петербург, 423-425.

Водинчар, Е., Георгиев, Г., Лазаров, В. 2009: Поредно посещение на екип изследователи от Етнографския институт с музей-БАН при българите в Украйна - наблюдения и резултати. - В: Болгарская Бессарабия. Випуск V, част І, 102-112.

Водинчар, Е., Георгиев, Г., Лазаров, В. 2012: Тараклия през погледа на етнографа - впечатления от една командировка.(под печат).................

Георгиев, Г. 2010: За вярата на баба Тодорка от с. Хасан-Батър в Украйна. Религия и морал в съвременния всекидневен живот на българите от Бесарабия. - В: ХІ Мiжнародна наукова конференция. Болгари Пiвнiчного причорномор`я. Мелiтополь, 15-16 жовтня (октомври) 2010 (под печат).

Георгиев, Г. 2010: Обичаи и обреди от брачния цикъл и селищна етнокултурна памет (по материали от с. Чушмелий, дн. Криничное, Болградски район, Украйна). - В: Чушмелийская группа в структуре болгар: история, культура, язык. Одесса (под печат).

Георгиев, Г. 2012: Обредът като език за културата. Историко-културни характеристики на сватбата от група селища в България и Украйна. - В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. Х. (под печат).

Георгиев, Г. 2011: Теренното етнографско изследване като фактор при определяне и изява на идентичност (по матерали от експедициите на ИЕФЕМ-БАН сред българите от Украйна и Молдова). - В: Етнологията като наука - традиции и съвременност. Международна научна конференция, посветена на 10-годишнината от откриването на специалност „Етнология” в Историческия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 21-22 октомври 2011 г. (под печат)

Георгиев, Г. 2010: Сватбата като език за културата. Състояние и развой на сватбената обредност от група селища в Украйна и България. - В: Международна научна конференция „Езиците на културата”, посветена на юбилей на проф. дфн Надежда Драгова и 35-годишнината на ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 17. 11. 2011 г

Георгиев, Г. 2011: Обредът като език за културата. Историко-културни характеристики на сватбата от група селища в България и Украйна. - В: Етнографски проблеми на народната култура. Т. Х. (36 стр., под печат).

Лазаров, В. 2009: Земеделието - основен поминък на българските преселници в Бесарабия.  - В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Т. ХІ, Одеса. (Доклад от конференцията "ХІ мiжнародна наукова конференция. Болгари Пiвнiчного Причорномор'я" от 14 - 15 октомври 2010 г., гр. Мелитопол, Украйна) (под печат).

Лазаров, В. 2011:
Традиционни и съвременни форми на организация на животновъдството у българите в Бесарабия. - В: ІІ Международна научна конференция "Българите в Северното причерноморие". Судак, Крим, 2011 г. (под печат).

Минчева, Е. 2010: Покривът в жилището на българите от някои села в Одеска област, Украйна. - В: Сборник от ХІ международна конференция в Мелитопол (Украйна) - Българите в Северното Причерноморие - Х. 2010 г. (под печат).

Минчева, Е. 2011: Историография за жилището на българите от Бесарабия. - В: Сборник от международната научна конференция във В. Търново  на тема "Етнологията като наука.Традиции и съвременност" - октомври 2011 г. (под печат).

Минчева, Е., Г. Георгиев 2009: Етнографски експедиции в Бесарабия (Молдова и Украйна). Теренна работа по проект на МОНМ - май-юни и септември 2009 г. - В:Българска етнология, 4, 134-144.

Михов, Т., Георгиев, Г. 2011:
Делжилери. Потомците разказват. Пл.

Нягулов, Б. 2009: Защитата на малцинствата чрез двустранни договори: България в европейския и балканския контекст. - В: Сборник в чест на 70-годишнината на академик  Константин Косев, С.: АИ "Проф. Марин Дринов",197-216.

Нягулов, Б. 2010: Образованието в историята на бесарабските българи. - В: Просвета и промяна, С.: Институт за исторически изследвания, 378-394.

Нягулов, Б. 2010: От единение към разграничение: българи и гагаузи в румънска Бесарабия, 1918-1940/ От единения к разграничению: болгары и гагаузы в румынской Бессарабии, 1918 - 1940 гг. - В: Курсом развивающейся Молдовы, т. 10, Личность и группа: векторы трансформационных отношений. Москва, 156-190.

Нягулов, Б. 2011: Нов Юбилей на доказан успех. - В: Българският лицей в Кишинев. По случай 15-годишнината на Български теоретичен лицей Васил Левски”, гр Кишинев, Република Молдова. Под общата редакция на Васил Стоянов, Шумен, 2011, 9-10 (ISBN 978-954-8557-05-7).

Пимпирева, Ж. 2010: Интеркултурните взаимоотношения в жизнените истории на българи от Бесарабия. -  В: Материали ХІ Мiжнародноi науковоi конференции "Болгари пивничного Причерномор`я Мелитопол - Велико Търново, 148-157.

Пимпирева, Ж. 2010: Семейството у бесарабските българи - роли, норми, ценности в постсоциалистическия период. - В: Материали от международния научен симпозиум "Език и етнос", организиран от Асоциация "ОНГЪЛ" в Самоков от 1 до 3 октомври 2010 г. (под печат).

Пимпирева, Ж. 2011:
Паметта за социализма в съвременния живот на бесарабските българи В: Българският ХХ век. Колективна памет и национална идентичност (под печат).

Пимпирева, Ж. 2011: Социалистическата модернизация  на семейството при бесарабските българи. - В: Светът на българина през ХХ в., С., 35-42.

Средкова, С. 2009: Етноложки проучвания за бесарабските българи. - В: Сборник "Етнологията в България - история, методи, проблеми" от националната научна конференция в чест на 60 годишния юбилей на ЕИМ 2009 г. С. 2012, изд. АИ Проф. М. Дринов, стр. 286-294.

Средкова, С. 2010:
Всекидневие и криза в постсоциалистическия период (по примера на бесарабските българи). - В: Сборник от ХІ международна конференция в Мелитопол (Украйна) - Българите в Северното Причерноморие - Х. 2010 г. (под печат)

Средкова, С. 2010: Религиозни нагласи сред бесарабските българи. В: Сборник "Език и етнос" Т.ХІ от Годишника на асоциация Онгъл с доклади от научен симпозиум - Х. 2010 г. Самоков.(под печат)

Средкова, С. 2011: Криза и гурбет в постсоциалистическия период (по материали за бесарабските българи). - В: Сборник от международната научна конференция във В. Търново  на тема "Етнологията като наука.Традиции и съвременност" - октомври 2011 г. (под печат).

Средкова, С. 2011: Семейни стратегии при криза в постсоциалистическия период (по примера на бесарабските българи). - В: Светът на българина през ХХ век. Индивид, семейство, общество С., 2011, 255-261.

Средкова, С. 2011: Социалистически паметници в Бесарабия (символи на социализма в селищния център). - В: Сборник "Българският ХХ век. Колективна памет и национална идентичност"(под печат).

Червенков, Н. 2010: Тараклийският държавен университет "Григорий Цамблак": състояние и перспективи. - В: Дунав-Днестър: Обществознание. Езикознание. Педагогика. Годишник. Т. ІІ. Кагул, 198-204.

Червенков, Н. 2011: Българистични прояви. - В:  Българите в Република Молдова. Организационнаа дейност. Съст. И. Забунов. София, 124-133.

Червенков, Н. 2011: От научного редактора. - В: Пасков И. Колибабовка. Болгарское село на севере Буджака.  Науч. ред. Н. Червенков. Кишинев, 4-6.

Червенков, Н. 2012: Историческая болгаристика в Республике Молдова (2006-2010). - В: Българите в Северното Причерноморие. Документи и изследования. Одеса, (под печат).

Червенков, Н. 2012: Родословни проучвания на българите в  Молдова. - В: Родознание, 2012.

Червенков, Н. 2012: С името и делото на Петър Недов можем и трябва да се гордеем. - В: Роден край, Одеса, 2012, 1, 7 януари. http://www.borm-md.org/node/702

Червенков, Н. 2011: Георги Шопов: политическая деятельность в 1867 г. //  Молдовско-български връзки. Бележити личности. Образование и наука.    Кахул,  С. 60-63. (ISBN  978-9975-4051-9-5)

Червенков, Н. 2011: Априлското въстание в България през 1876 г. и бесарабските българи // Молдовско-български връзки. Бележити личности. Образование и наука.    Кахул. С. 70-75 (ISBN  978-9975-4051-9-5) // http://www.borm-md.org/taxonomy/term/23?page=13

Червенков, Н. 2011: 
От научного редактора. // Пасков И. Колибабовка. Болгарское село на севере Буджака.  Науч. ред. Н. Червенков. Кишинев, С.4-6.

Червенков, Н. 2011:  Българистични прояви //  Българите в Република Молдова. Организационнаа дейност. Съст. И. Забунов. София, 2011.  С. 124-133 (ISBN 978-954-90130-8-5)

Червенков, Н. 2010: Проф. Петър Недов - 85 години от раждането //   http://www.borm-md.org/node/702

Червенков, Н. 2010:  Константин Поглубко - выдающийся ученый-болгарист //   http://www.borm-md.org/node/411

Червенков, Н. 2010:  Историческите традиции на Кирило-Методиевото дело  в Бесарабия// http://www.borm-md.org/node/428

Червенков, Н. 2010:  Поредна среща на българистите // http://www.borm-md.org/node/670

Червенков, Н. 2012: Родословни проучвания на българите в  Молдова. //Родознание